PODSTAWY PRAWNE


UWAGA: Wysłanie maila, którego Państwo otrzymali nie wymaga uzyskania od Państwa zgody a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów prawa.

Uzasadnienie:
1. Na gruncie RODO, zgodnie z motywem (47) „Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora (..) . Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Oznacza to, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest zgoda osoby, której dane dotyczą

2. Na gruncie Ustawy o Świadczeniu Usług Elektronicznych - korespondencja elektroniczna nie wymaga uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ponieważ od 21 stycznia 2013 r. zmianie uległa treść art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), który obecnie stanowi, „Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.” Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dozwolone jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na firmowy adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) - jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).

3. Na gruncie Prawa Telekomunikacyjnego i zapisów Art. 172 - nie jest wymagane wyrażenie zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego dla celów marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sytuacji, gdy nie używa automatycznych systemów wywołujących, co w aktualnym kontekście ma miejsce.

Klauzula informacyjna
wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Państwa email stanowi daną osobową
1. Informujemy, że Państwa Administratorem jest Verso Konsulting, ul Kajki 48, 62-600 Koło
2. Zakres Państwa danych przetwarzanych, to email
3. Państwa dane pozyskano z Bazy Polskie firmy, oraz z dostępnych stron www w celu komunikacji z Państwem związanej z inicjatywami naszej firmy.
4. Dane przechowywane będą do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
5. Ponadto mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Odbiorcą Państwa danych są podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa .